Plan pracy pedagoga szkolnego

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Plan pracy pedagoga szkolnego

w roku szkolnym 2017/2018

 

LP Zadania Formy realizacji Termin Współpraca
1 Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz     możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów

1.Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i szkolnej ucznia:

-wywiady z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami,  

-konsultacje z nauczycielami,

-przeprowadzenie diagnozy w zakresie bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych uczniów, narkotyków i dopalaczy,

-sporządzenie listy uczniów będących pod opieką kuratorską i wymagających wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i innych potrzeb.

 

cały rok

cały rok

X

IX

Wychowawcy

Wicedyrektor

2 Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole   w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów

1.Rozpoznanie sytuacji wychowawczej w szkole/klasie:

-wywiady/rozmowy z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami,

-obserwacja uczniów pod kątem zachowania,

-przeprowadzenie ankiet badających sytuację wychowawczą w szkole/klasie,

-analiza dokumentów szkolnych - frekwencja, wyniki nauczania, uwag dotyczących zachowania,

-diagnoza sytuacji uczniów przyjętych do klas I.

2.Współpraca z poradnią PPPP w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

3.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.

4.Diagnozowanie efektów podejmowanych działań wychowawczych dotyczących zagrożeń i innych problemów występujących w szkole.

cały rok

cały rok

IX

1 raz w m-cu

IX

cały rok

po I i II sem

V/VI 2017

Wychowawcy

Wicedyrektor

Zespół Wych.

Wychowawcy

3

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

1.Udział w pracach zespołu ds. PPP (dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

2. Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, konsultacji.

3. Współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi działania szkoły – w formie porad, konsultacji, wspólna realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych.

4. Indywidualne zajęcia z uczniem z np. z zaburzeniami zachowania, problemami emocjonalnymi itp.

5. Udzielanie pomocy uczniom mającym problemy z integracją.

6. Rozmowy indywidualne z uczniami (zwiększenie motywacji do nauki, kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje).

7. Udzielanie porad uczniom w wyborze pracy czy dalszego kształcenia.

8. Współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia rozwijającymi zainteresowania i uzdolnienia - analiza indywidualnych przypadków.

9. Organizacja pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów.

wg potrzeb

wg potrzeb

cały rok

cały rok

IX/X

cały rok

cały rok

cały rok

wg potrzeb

Wychowawcy

Wicedyrektor

4 Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży

1.Rozpoznanie/ diagnoza potrzeb z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży –wywiady , obserwacje, ankiety in. (rodzice, uczniowie, nauczyciele.

2.Organizacja/prowadzenie zajęć/ warsztatów profilaktycznych.

-Kultura osobista w życiu szkolnym (kl.I),

-Przemoc w rodzinie. Gdzie szukać pomocy. (klasy II),

-Cyberprzemoc jej wpływ na rozwój nastolatka. Gdzie szukać pomocy.(kl III),

-Depresja. Próby samobójcze (kl.IV),

-Sposoby radzenia sobie ze stresem (kl.IV)

-Bulling jako forma mobbingu wśród uczniów (klasy II),

-Profilaktyka agresji i przemocy (kl.III).

3.Gromadzenie i upowszechnianie informacji z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży.

4.Współpraca z instytucjami/osobami wspierającymi działania szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży.

5.Organizacja/prowadzenie konsultacji /porad dla rodziców/uczniów/nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży.

6.Organizacja powiatowego konkursu profilaktycznego.

7.Rrealizacja powiatowych i ogólnopolskich programów profilaktycznych:

ü  ARS – czyli jak dbać o miłość – klasa 2tz i 2k

ü  „Wybierz życie – pierwszy krok” – klasa 3tbp i 3tze.

8. Organizowanie przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia.

IX/X

wg planu pracy wychow.

cały rok

cały rok

cały rok

IV

cały rok

XII i IV

Wychowawcy

Wicedyrektor

Sanepid

5 Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w   środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów

1.Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.

2.Przygotowanie materiałów wspierających dla wychowawców i nauczycieli dotyczących pracy z uczniem dysfunkcyjnym.

3.Współpraca z rodzicami w zakresie minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych;

-materiały informacyjne dotyczące uzależnień,

-porady i konsultacje ułatwiające rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu dzieci,

-opracowanie i udostępnienie bazy danych o instytucjach wspomagających rodzinę,

-współpraca z pracownikami, domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, pomocy społecznej, sądem rodzinnym, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, PCPR, SANEPID, kuratorami i innymi instytucjami zajmującymi się sprawami opieki i wychowania.

4.Wnioskowanie do sądu rodzinnego spraw uczniów zaniedbanych środowiskowo, nie realizujących obowiązku szkolnego.

5.Współpraca z dyrekcją, wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarką szkolną w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, wychowawczych i zdrowotnych pojawiających się na terenie szkoły.

cały rok

X/XI

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

cały rok

Wychowawcy

Wicedyrektor

6 Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

1.Prowadzenie konsultacji/porad dla uczniów/rodziców/nauczycieli.

2.Organizacja i prowadzenie zajęć/warsztatów dot. rozwiązywania sytuacji konfliktowych/kryzysowych.

3.Współpraca z   instytucjami/osobami wspierającymi działania szkoły w tym zakresie.

cały rok

wg potrzeb

cały rok

Wychowawcy

Wicedyrektor

7 Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

1.Opracowanie i udostępnienie materiałów wspomagających dla nauczycieli prowadzenie/organizowanie warsztatów dla uczniów potrzebujących wsparcia w tym m.in.   uzdolnionych oraz ze specyficznymi trudnościami w nauce.

X

wg potrzeb

Wychowawcy Wicedyrektor

8 Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup   wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1.Opracowanie i udostępnienie materiałów wspomagających dla nauczycieli dot. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.Realizowanie zadań zespołu wspierającego ds. organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów:

-diagnozowanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,

-udział w pracach zespołu wspierającego,

-współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Ocena efektywności udzielanej pomocy PP.

4.Kontrakty z uczniami o niskiej frekwencji oraz łamiącymi zasady zachowania obowiązujące w szkole.

X

cały rok

wg potrzeb

wg potrzeb

Wychowawcy

Wicedyrektor

9 Działania zlecone przez dyrektora szkoły
 • Praca w Zespole Wychowawczym.
 • Praca w Zespole ds. opracowania Programu Wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
 • Praca w Zespole ds. opracowywania zmian w statucie szkoły.
 • Przygotowanie i organizacja Konkursu Profilaktycznego.
 • Pomoc w organizacji spotkań i imprez profilaktyczno – wychowawczych.
 • Protokołowanie zebrań z rodzicami.
   
 

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej;
 • gdy ktoś naruszy ich prawa;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady;
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
 • gdy chcą poradzić się, wybierając dalszą drogę kształcenia.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 • rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • udzielania porad w sprawach trudności wychowawczych, pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych;
 • pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka;
 • informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci w sytuacji zaniedbań, przemocy w rodzinie;
 • pośrednictwa w kontaktach rodzica z instytucjami, w tym pomocy w wypełnieniu formalności związanych z korzystaniem z ich usług;
 • przygotowania (zaproszenia z zewnątrz specjalistów) lub prowadzenie pogadanek, prelekcji, odczytów.
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego

(m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);

 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowanymi społecznie);
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole;
 • udzielania porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy (przygotowanie materiałów, scenariuszy zajęć);
 • organizowania zajęć wychowawczo-profilaktycznych z uczniami;
 • organizowania szkoleń, warsztatów na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem i dydaktyką.
 
             

Plan pracy opracowała: Ewa Gałka- pedagog szkolny

Szukaj

Menu użytkownika