Zapytanie 8/2017/NSZ

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

logo proj unij

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax + 48 82 576 37 55;
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl

      

Krasnystaw, dnia 09.08.2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017/NSZ

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie w związku
z realizacją projektu „Nowa Szkoła Zawodowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyboru wykonawcy
na przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje dla nauczycieli zawodu i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 1. I.Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie do 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) zgodnie z procedurą rozeznania rynku, o której mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych kursów podnoszących kompetencje dla nauczycieli zawodu /lub instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Nazwa szkolenia :„Kurs obsługi programu Płatnik”

Przewidywana liczba Uczestników: 2 nauczycieli zawodu lub/i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Liczba godzin szkolenia: 20 godzin (w tym minimum 16 godzin zajęć praktycznych)

Miejsce realizacji szkoleń: Krasnystaw. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć poza granicami miasta na terenie województwa lubelskiego, z tym, że Wykonawca musi zapewnić zwrot kosztów dojazdu uczestnikom projektu do miejsca realizacji zajęć.

Przewidywany termin realizacji szkolenia: sierpień 2017 roku

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności obsługi programu Płatnik.

Źródło finansowania: szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wymagania dotyczące realizacji szkolenia:

 1. wymagane jest aby szkolenie miało charakter aktywny, wymagający zaangażowania uczestników szkolenia. W trakcie przebiegu zajęć teoretycznych powinny być wykorzystywane wykłady, pokazy, prezentacje oraz zastosowane metody i techniki nauczania dostosowane do tematyki prowadzonych zajęć,
 2. Zajęcia powinny odbywać się w dni robocze tj. poniedziałek- sobota,
 3. Wykonawca powinien wyposażyć Uczestników szkolenia w materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w tym: długopis, notatnik, wydrukowana aktualna instrukcja użytkownika programu Płatnik lub podręcznik dotyczący obsługi programu, pendrive z nagranymi wzorami dokumentów,
 4. Wykonawca powinien zapewnić kadrę posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (min. 2 szkolenia) z zakresu przedmiotu zamówienia, która zostanie oddelegowana do pełnienia funkcji trenera na szkoleniu będącym przedmiotem niniejszego postępowania,
 5. Wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
  wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając niezwłocznie Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie,
 6. Wykonawca zobowiąże się do przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bhp i ppoż.,
 7. każdy Uczestnik szkolenia powinien mieć zapewniony dostęp do komputera,
 8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia oraz przekazania Zamawiającemu kopii dokumentacji szkoleniowej, w tym m. in.: dziennika zajęć, listy obecności za każdy dzień osobno – według wzoru przesłanego Zamawiającego, protokołu odbioru materiałów szkoleniowych, kopię zaświadczeń oraz rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia zawierających: nr, imię
  i nazwisko, PESEL uczestnika szkolenia, nazwę szkolenia oraz datę wydania zaświadczenia.
 9. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących
  i ewaluacyjnych projekt wśród uczestników szkolenia,
 10. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia podczas trwania szkolenia serwis kawowy /kawa, herbata, napoje, ciastka/.

Wykonawca będzie miał obowiązek:

 1. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej zgodnie z zawartą umową na realizację usługi,
 2. zapewnienia odpowiedniej liczby i typu sprzętu na potrzeby realizacji zajęć praktycznych (tj. komputery z dostępem do Internetu z zainstalowanym programem Płatnik, drukarka)
 3. odpowiedniego oznakowania pomieszczeń, gdzie będą realizowane zajęcia (plakat formatu A3), materiałów szkoleniowych, dokumentacji szkoleniowej i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (umieszczenie logotypów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwy projektu oraz informacji o współfinansowaniu projektu
  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego),
 4. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informować Zamawiającego o miejscu archiwizacji ww. dokumentów,
 5. ochrony danych osobowych uczestników szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia,
 6. zapewnienia dostępu do zaplecza sanitarnego podczas trwania szkolenia,
 7. w ramach udzielonego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wydania uczestnikowi szkolenia po ukończonym szkoleniu odpowiedniego zaświadczenia,
 8. III.Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Kod CPV: 80500000- 9 usługi szkoleniowe     

 1. IV.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 1. dysponują potencjałem technicznym – zajęcia winny być prowadzone
  w pomieszczeniu przestronnym i przewiewnym, który posiada dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz winien gwarantować w trakcie zajęć wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. Sala powinna być wyposażona
  w pomoce dydaktyczne, umożliwiające prawidłową realizację kształcenia będącego przedmiotem zamówienia oraz sprzęt dostosowany ilościowo i jakościowo
  do specyfiki szkolenia,
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 3. wykonawcą może być wyłącznie podmiot uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
 4. z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo
  z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie załącznika nr 3 do zapytania ofertowego).

 1. z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących
  w realizacji RPO WL 2014-2020 w sytuacji gdy występuje konflikt interesów,
  o którym mowa w Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki
do niniejszego zapytania. Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

 1. V.Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. VI.Opis sposobu przygotowywania oferty.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Ofertę szkolenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 5. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji tylko pisemnie, osobiście lub drogą pocztową/kurierską.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę
  lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy, bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 8. Wykonawca składa formularz ofertowy ze wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia.
 9. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
 • Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1,
 • Wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 2),
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3),
 • Program szkolenia (Załącznik nr 4),
 • CV wykładowców (Załącznik nr 5),
 1. VII.Miejsce oraz termin składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki
   w Krasnymstawie, Biuro Projektu „Nowa Szkoła Zawodowa”, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw.
  2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres

Wykonawcy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie ,

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

Biuro Projektu: „Nowa Szkoła Zawodowa”

Oferta na realizację szkolenia: „Kurs obsługi programu Płatnik” – nie otwierać przed 17.08.2017r. godz. 10:00

 

 

 

    

 1. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń, złożone po terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane.
 2. Termin złożenia oferty do dnia: 17.08.2017 r. do godziny 10:00
 3. VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

L.p. Kryterium oceny Sposób oceny
1.

Koszt szkolenia – 60%

Najniższa cena – 60 pkt.

(Cn:Cb) x 100 x 60%

gdzie Cn – cena najniższa

Cb – cena badana

Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

2.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń będących przedmiotem zamówienia – 40%

Liczba przeprowadzonych kursów w zakresie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia:

-          powyżej 2 – 2 punkty

-          od 3 do 5 – 3 punkty

-          powyżej 5 – 4 punkty

Obliczenie punktów za powyższe kryterium nastąpi wg poniższego wzoru:

(Lp: maxLp) x 100 x 40%

gdzie: Lp – liczba punktów uzyskanych przez instytucję szkoleniową

maxLp – maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać instytucja szkoleniowa

 1. IX.Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 4. X.Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
  1. Osoba do kontaktów: Małgorzata Kiendrak – tel. 721-584-901
   e-mail:
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
 5. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą pisemnie, faksem, pocztą e-mail oraz telefonicznie. Wybór Wykonawcy nastąpi
  z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania ubiegających się o zamówienie.
 6. XI.Inne informacje
 7. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 8. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy oraz ustali szczegółowy termin realizacji szkolenia.
 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

a) terminu realizacji umowy;

b) harmonogramu realizacji umowy;

c) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

 1. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone
  do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników
  do umowy.

Załączniki:

 • Formularz ofertowy - stanowiący Załącznik nr 1,
 • Wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 2),
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3),
 • Program szkolenia (Załącznik nr 4),
 • CV wykładowców (Załącznik nr 5).

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający

Załączniki:
Pobierz plik (Zalacznik 1 formularz ofertowy.doc)Zalacznik 1 formularz ofertowy.doc[ ]735 kB396 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik 2 Wykaz wykonanych usług szkoleniowych.docx)Zalacznik 2 Wykaz wykonanych usług szkoleniowych.docx[ ]708 kB386 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik 3 oswiadczenie wykonawcy.doc)Zalacznik 3 oswiadczenie wykonawcy.doc[ ]721 kB378 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik 4 program zajec.doc)Zalacznik 4 program zajec.doc[ ]726 kB375 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik 5 CV.doc)Zalacznik 5 CV.doc[ ]728 kB371 Pobieranie
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe 8 platnik.pdf)Zapytanie ofertowe 8 platnik.pdf[ ]604 kB313 Pobieranie

Szukaj

Menu użytkownika