Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487),

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU 2010 nr 228, poz. 1490),

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.(DzU 2002 nr 23, poz. 225).

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

- z niepełnosprawności;

-z niedostosowania społecznego;

-z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

- ze szczególnych uzdolnień;

- ze specyficznych trudności w uczeniu się;

-z zaburzeń komunikacji językowej;

- z choroby przewlekłej;

-z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

- z niepowodzeń edukacyjnych;

- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

-rodzicami uczniów;

-poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

-placówkami doskonalenia nauczycieli;

-innymi szkołami i placówkami;

-organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole  jest udzielana z inicjatywy:

- ucznia;

- rodziców ucznia;

- nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;

- poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

4.W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

-zajęć rozwijających uzdolnienia;

-zajęć dydaktyczno - wyrównawczych;

-zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (w miarę możliwości szkoły);

- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

-porad i konsultacji.

5.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. Dyrektor szkoły organizuje oraz nadzoruje wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

7.Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi.

8. Zadania dyrektora szkoły:

-przyjmuje wniosek o objęcie pomocą psychologiczno pedagogiczną (załącznik nr 1)i analizuje go,

-powołuje koordynatora zespołu,

-powołuje zespół dla ucznia,

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

- posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej,

- które nie posiada opinii lub orzeczenia, niezwłocznie po otrzymaniu od nauczyciela lub specjalisty informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (załącznik nr 3)

-zatwierdza miejsce i datę posiedzenia zespołu,

-informuje pisemnie lub telefonicznie rodziców ucznia o terminie spotkań zespołu (załacznik nr 7),

-weryfikuje i zatwierdza propozycje zespołu ustalone dla ucznia (formy, sposoby
i okres udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy pomocy będą udzielane niezwłocznie po dokonaniu odpowiednich ustaleń).

-informuje na piśnie rodziców ucznia/ prawnego opiekuna albo pełnoletniego ucznia o zaplanowanych przez Zespół formach pomocy, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą udzielane. (załącznik nr 2).

-monitoruje udzielaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

-na podstawie oceny dokonanej przez zespół dyrektor szkoły decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

-po ukończeniu szkoły dyrektor przekazuje oryginał karty rodzicom/prawnym opiekunom ucznia lub po upełnoletnieniu uczniowi. W dokumentacji szkolnej pozostaje kopia karty.

-za zgodą rodziców ucznia/ prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia dyrektor przekazuje kopię karty do szkoły lub placówki, w której uczeń będzie kontynuował naukę.

9. Zadania koordynatora szkolnego

-koordynuje pracę zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.,

-wyznacza termin i miejsce posiedzenia zespołu, które zatwierdza dyrektor szkoły

-przedstawia ustalenia zespołu do zatwierdzenia dyrektorowi.

-przygotowuje informację pisemną do rodziców/ prawnych opiekunów ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą udzielane (załącznik nr 2).

-w porozumieniu z dyrekcją lub innymi osobami do tego upoważnionymi zaprasza specjalistów na spotkanie zespołu (w razie potrzeby).

-gromadzi dokumentację związaną z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

-przygotowuje raport z działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej   i przedstawia go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

10. Zadania zespołu

-analiza potrzeb ucznia.

-wypracowanie odpowiednich form pomocy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii

-dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną zespół zakłada i prowadzi następującą dokumentację:„Kartę indywidualnych potrzeb ucznia” (KIPU)(załączniknr 4)

-jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń wyrazi zgodę na uczestnictwo w zaplanowanych formach pomocyna jej podstawie opracowuje „Plan działań wspierających” (PDW)(załącznik nr 5), który może być wspólny dla uczniów o jednorodnych potrzebach

-po dokonaniu przez zespół wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia „Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny”(załącznik nr 6), (IPET wyłącznie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);IPET opracowuje się na okres etapu edukacyjnego, dokonując w miarę potrzeb modyfikacji programu.

-podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

-nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

 

11. Rodzic może skorzystać z możliwości zaproszenia na spotkanie zespołu inne osoby
w tym: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty. –

 

12. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku

13. Na wniosek rodziców ucznia lub nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne zespół dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora szkoły okresu jej udzielania.

14. Na podstawie oceny efektywności, dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15. W razie powtarzających się nieobecności ucznia na zajęciach nauczyciel bądź specjalista prowadzący zajęcia podejmuje następujące kroki: przekazuje informacje o nieobecnościach wychowawcy a ten informuje o tym rodziców ucznia.

16. Osoby biorące udział w spotkaniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

17. Dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia gromadzi się w formie teczki w gabinecie pedagoga szkoły.

 

Krasnystaw, dnia ……………………………..

Szukaj

Menu użytkownika